Sherpa Trainingen, gevestigd aan de Damsterweg 8 9977 RH Kloosterburen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://www.sherpa-trainingen.nl
Sherpa Trainingen
Herberg Het Klooster
Damsterweg 8
9977 RH Kloosterburen
+31 (0) 595 481 159

Inge Schultze is de Functionaris Gegevensbescherming vanSherpa Trainingen. Zij is te bereiken via info@sherpa-trainingen.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Sherpa Trainingen verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Sherpa Trainingen organiseert zowel individuele- als teamtrainingen.
Voor het aanmelden en deelnemen aan de trainingen hebben wij persoonsgegevens nodig voor betaling. Herberg Het Klooster stuurt nieuwsbrieven waarbij gebruik wordt gemaakt van uw persoonsgegevens waarvoor toestemming is gevraagd.
Tijdens de trainingen kunnen er foto’s of films gemaakt worden waarvoor vooraf toestemming wordt gevraagd aan de aanwezigen. Onze lokatie is Sherpa Trainingen, hier is camerabewaking zijn ter beveiliging, middels een sticker wordt het cameratoezicht bekend gemaakt aan bezoekers. Door het gebruik van de camera worden persoonsgegevens verwerkt, nl. video-opnames van beeld en geluid. Op internet worden foto’s van trainingen van Sherpa getoond. De getoonde foto’s zijn geselecteerd zodat zo min mogelijk herkenbare personen worden getoond.
Indien er toch ongewenst een foto van u op de website of facebook staat, kunt u dit aangeven via info@sherpa-trainingen.nl en dan zal deze zo spoedig mogelijk worden verwijderd.

Persoonsgegevens gebruikt door Sherpa Trainingen

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • IP-adres;
 • Bankrekeningnummer;
 • Camerabewaking gebouwen;
 • Foto’s.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@herberghetklooster.nl, dan verwijderen wij deze informatie.
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Sherpa Trainingen verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • Het volgen van trainingen
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te
  kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten aan u te leveren
 • Sherpa Trainingenr volgt uw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij
 • onze producten en diensten afstemmen op uw behoefte.
 • Sherpa Trainingen verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe
 • verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Sherpa Trainingen neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Sherpa Trainingen) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Sherpa Trainingen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Sherpa Trainingen deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Sherpa Trainingen blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Sherpa Trainingen uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming via het accepteren van marketing cookies op de website.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Sherpa Trainingen gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Sherpa Trainingen gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Op de website wordt gebruikt gemaakt door derden via Google Maps, Youtube en het aanmeldblok voor de nieuwsbrief van LaPosta.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Sherpa Trainingen en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@herberghetklooster.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Sherpa Trainingen wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Sherpa Trainingen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@herberghetklooster.nl